نظرسنجی

عنوان فرم
 • 0
 • بسمه تعالی این فرم تست است
  1
 • 2
 • مشخصات علمی*کشرو مورد نظر را انتخاب کنید
  3
 • کشور*کشرو مورد نظر را انتخاب کنید
  4
 • مقطع تحصیلی*فقط یکی انتخاب کنید
  مقدار ۱
  مقدار ۲
  مقدار ۳
  مقدار ۴
  مقدار ۵
  5
 • دروس*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  مقدار ۱
  مقدار ۲
  مقدار ۳
  مقدار ۴
  مقدار ۵
  6
 • امکانات*امتیاز بدهید
  7
 • وضعیت غذا*به غذا چه نمره ای میدهید?
  8
 • تاریخ*تاریخ برگزاری
  9