کشاورزی

تعداد بازدید:۲۳۴۸

 

خاکشناسی

کارشناس

سعید احمدی مجدآبادی

رشته تحصیلی: دکتری مهندسی نساجی شیمی نساجی 

s.ahmadimajd‎@iausr.ac.ir

تلفن دانشگاه 55229200 -021 الی 55229214

داخلی 2397

شماره مستقیم:  552292260

 


تجهیزات تخصصی

اسپکتوفتومتر، کجلدال، اندازه گیری سطح برگ، دستگاه PAR ، اندازه گیری پتانسیل آب و گیاه، فلیم فتومتر، اندازه گیری فتوسنتز، دستگاه TDR، میکروسکوپ دوربین دار، EC  متر، PH متر دیجیتال، آون 400 لیتری، ژرمیناتور، هود لامینارفلو و ....

 

نوع خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه به سازمان ها و صنایع بیرون از دانشگاه

  • ارائه خدمات وتجزیه های آزمایشگاهی درخصوص نمونه های خاک (فیزیکی وشیمیایی)، نمونه گیاهی و آزمایشات مربوط به آب 
  • انجام خدمات آزمایشگاهی در خصوص ژنتیک گیاهی، آفات و بیماری های گیاهی، شناسایی و کنترل آفات گیاهی
  • اندازه گیری خصوصیات مربوط به جوانه زنی بذر و سنجش میزان تراکم کلروفیل در برگ گیاه
  • تصویر برداری از اسلایدهای آماده شده میکروسکوپی

 

کجلدال

 

نمایی از آزمایشگاه

 

 

ژنتیک

کارشناس

ساسان فرهنگیان

رشته تحصیلی: دکتری مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات

Sasan.farhangian‎@iausr.ac.ir

تلفن دانشگاه 55229200 -021 الی 55229214

تلفن تماس:  2396 

 

تجهیزات تخصصی

میکروسکوپ نوری دوربین دار

 ژرمیناتور

 هود لامینارفلو

 ترمومیکسر

 نانودراپ

الکتروفورز افقی

ترموسایکلر

 

نوع خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه به سازمان ها و صنایع بیرون از دانشگاه

ارائه خدمات آزمایشگاهی درخصوص تصویر برداری از لام های آماده میکروسکوپی

انجام خدمات آزمایشگاهی در خصوص ژنتیک گیاهی، آفات و بیماری های گیاهی، شناسایی و کنترل آفات گیاهی

ارائه خدمات آزمایشگاهی درخصوص استخراج DNA ، تهیه ژل آگاروز و بارگذاری نمونه های DNA ، الکتروفورز نمونه های استخراج شده DNA، ارزیابی کیفیت و کمیت DNA و تکثیر قطعات DNA و در نهایت تصویربرداری از محصولات PCR

 

میکروسکوپ سه چشمی دوربین دار

 

 

 ژرمیناتور و هود لامینار فلو

 

ترموسایکلر 

 

            ترمومیکسر

 

              الکتروفورز افقی

 

              نانودراپ

 

نمایی از آزمایشگاه

 

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۳۹۸