ساختمان زکریای رازی

تعداد بازدید:۲۸۶۷

حسین حسامی نیاسر

سعید احمدی مجدآبادی

 h.hesami‎@iausr.ac.ir

 s.ahmadimajd@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: شیمی کاربردی

رشته تحصیلی: دکتری مهندسی نساجی

نام آزمایشگاه:

مدیر داخلی ساختمان زکریای رازی

جداسازی

داخلی 2387

 

نام آزمایشگاه:

تحقیقات کشاورزی

ترمودینامیک و ارتعاشات و میدان

داخلی 2397

 

 

فرزانه اعتمادی

سمیه بهره مند

 f.etemadi‎@iausr.ac.ir

 Sbahremand‎@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهی

رشته تحصیلی: کارشناسی‎ ارشد شیمی معدنی

نام آزمایشگاه:

زیست گیاهی

نام آزمایشگاه:

شیمی عمومی و اصول تصفیه آب

داخلی 2382

داخلی 2395

 

 

مهدی آصف الدوله

یاسر حیدرپور کیائی

 Asef_m2012@iausr.ac.ir

 y.heydarpour@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: شیمی کاربردی

رشته تحصیلی: دکتری مکانیک ساخت و تولید

نام آزمایشگاه:

تحقیقات مرکزی

داخلی 2385

نام آزمایشگاه:

هیدرولیک و پنوماتیک

مکانیک سیالات و انتقال حرارت

داخلی 2333

 

 

اعظم محمدی

خسرو خزایی

 a.mohammadi@iausr.ac.ir

 Kh.khazaei@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

رشته تحصیلی: مهندسی نساجی

نام آزمایشگاه:

شیمی تجزیه دستگاهی

تحقیقات پلیمر

نام آزمایشگاه:

همکار استاندارد نساجی

فیزیک الیاف و کارگاه چاپ

داخلی: 2383

داخلی 2398

   

عیسی عرفانیان

کورش شبستری‎زاده

 ISA.ZIADI@iausr.ac.ir

 Koorosh559@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: مهندسی نساجی

رشته تحصیلی: کارشناسی‎ ارشد مهندسی نساجی علوم الیاف

نام آزمایشگاه:

تحقیقات شیمی

داخلی 2374

نام آزمایشگاه:

تحقیقات نساجی

داخلی 2395

   

فاطمه خسروی

ساسان فرهنگیان

Fateme88kh57@iausr.ac.ir

 Sasan.farhangian@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی ‎ارشد زیست شناسی

رشته تحصیلی: دکتری مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات

نام آزمایشگاه:

تحقیقات زیست شناسی

داخلی 2377

نام آزمایشگاه:

ژنتیک

داخلی 2396

 

محمدرضا کیان بنه کهل

حمیدرضا محبی

 Kianbenukohul@iausr.ac.ir

 mohebbi@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی محیط زیست

رشته تحصیلی: کارشناسی‎ ارشد کشاورزی زراعت

نام آزمایشگاه:

شیمی نساجی

مسئول انبار مواد شیمیایی

داخلی 2391

نام آزمایشگاه:

زیست جانوری

داخلی 2399

   

مهدی محمد

ملیحه قهرمانی

Mhdmehdi@iausr.ac.ir

 m.ghahremani@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی زراعت

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

نام آزمایشگاه:

پلیمر و رنگ، الکتروشیمی

شیمی آلی

داخلی 2364

نام آزمایشگاه:

شیمی فیزیک

شیمی معدنی

داخلی: 2383

 

 

فاطمه زمانی

علی بابایی

S.adine@iausr.ac.ir

a.babaee@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: دکتری زمین‎ شناسی

رشته تحصیلی: کارشناسی ‎ارشد فناوری اطلاعات

نام آزمایشگاه:

سیستم‎ های اندازه گیری

تکنولوژی قالب

مقاومت مصالح

داخلی 2631

نام آزمایشگاه:

فیزیک 1 (مکانیک و حرارت)

فیزیک 2 (الکتریسیته و نور)

سنگ و فسیل

داخلی 2386

 

 
آخرین ویرایش۱۸ آذر ۱۳۹۸