ساختمان زکریای رازی

حسین حسامی نیاسر

سعید احمدی مجدآبادی

 h.hesami‎@iausr.ac.ir

 s.ahmadimajd@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی شیمی کاربردی

رشته تحصیلی: دکتری مهندسی نساجی شیمی نساجی

نام آزمایشگاه:

مدیر داخلی ساختمان زکریای رازی

جداسازی

آلی 1و2

داخلی 2387

 

نام آزمایشگاه:

مسئول آزمایشگاههای دانشکده فنی و مهندسی

تحقیقات کشاورزی

ترمودینامیک

ارتعاشات و میدان

مقاومت و مصالح

 

داخلی 2397

 

 

فرزانه اعتمادی

سمیه بهره مند

 f.etemadi‎@iausr.ac.ir

 Sbahremand‎@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهی

رشته تحصیلی: کارشناسی‎ارشد شیمی معدنی

نام آزمایشگاه:

زیست گیاهی

نام آزمایشگاه:

شیمی عمومی

داخلی 2382

داخلی 2384

 

 

مهدی آصف الدوله

یاسر حیدرپور کیائی

 Asef_m2012@iausr.ac.ir

 y.heydarpour@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی شیمی کاربردی

رشته تحصیلی: دکتری مکانیک ساخت و تولید

نام آزمایشگاه:

تحقیقات مرکزی شیمی

داخلی 2385

نام آزمایشگاه:

هیدرولیک و پنوماتیک

مکانیک سیالات

انتقال حرارت

 

داخلی 2333

   

اعظم محمدی

خسرو خزایی

 a.mohammadi@iausr.ac.ir

 Kh.khazaei@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی نساجی

نام آزمایشگاه:

شیمی آلی 1و2و3

پلیمر و رنگ

شیمی تجزیه دستگاهی

نام آزمایشگاه:

فیزیک الیاف

کارگاه چاپ

داخلی -

داخلی 2398

   

عیسی عرفانیان

کورش شبستری‎زاده

 ISA.ZIADI@iausr.ac.ir

 Koorosh559@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی نساجی

رشته تحصیلی: کارشناسی‎ارشد مهندسی نساجی شیمی رنگ

نام آزمایشگاه:

تحقیقات شیمی 1

داخلی 2374

نام آزمایشگاه:

تحقیقات نساجی

مقاومت مصالح

 

داخلی 2395

   

فاطمه خسروی

ساسان فرهنگیان

Fateme88kh57@iausr.ac.ir

 Sasan.farhangian@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی‎ارشد زیست شناسی

رشته تحصیلی: دکتری مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات

نام آزمایشگاه:

تحقیقات زیست شناسی

داخلی 2377

نام آزمایشگاه:

ژنتیک

داخلی 2396

 

 

 
   

محمدرضا کیان بنه کهل

حمیدرضا محبی

 Kianbenukohul@iausr.ac.ir

 mohebbi@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی محیط زیست

رشته تحصیلی: کارشناسی‎ارشد مهندسی کشاورزی زراعت

نام آزمایشگاه:

شیمی نساجی

انبار مواد شیمیایی

نام آزمایشگاه:

زیست جانوری

داخلی 2399

داخلی 2391

 
   

مهدی محمد

ملیحه قهرمانی

Mhdmehdi@iausr.ac.ir

 m.ghahremani@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی کشاورزی زراعت

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

نام آزمایشگاه:

شیمی تجزیه

تحقیقات پلیمر

الکتروشیمی

داخلی 236

نام آزمایشگاه:

شیمی فیزیک

شیمی معدنی

داخلی -

 

 
 
علی بابایی  

a.babaee@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی‎ارشد فناوری اطلاعات

نام آزمایشگاه:

فیزیک 1 (مکانیک و حرارت)

فیزیک 2 (الکتریسیته و نور)

سنگ و فسیل

داخلی 2386

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۱۶۴