مجتمع آزمایشگاهی ابوریحان بیرونی

حسین چوبداری

صادق آدینه

 h.choobdari‎@iausr.ac.ir

S.adine@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی‎ارشد مهندسی برق قدرت

رشته تحصیلی: کارشناسی‎ارشد مدیریت برنامه‎ریزی آموزشی

نام آزمایشگاه:

ماشین‎های الکتریکی 1 و2

 

 

نام آزمایشگاه:

مدیر داخلی ساختمان ابوریحان بیرونی

کارگاه برق و مدار فرمان

بررسی سیستمهای قدرت

داخلی 2665

داخلی 2647

 

 

سمیه زرفشان

حمید خسروبیگی

 s.zarafshan‎@iausr.ac.ir

 h.khosrobeigi@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق مخابرات

نام آزمایشگاه:

الکترونیک 1و2و3

مدار های مخابراتی

نام آزمایشگاه:

الکترونیک 1و2

مدار الکترونیکی (کامپیوتر)

داخلی 2664

داخلی 2662

 

 

مجید صبوری

فاطمه زمانی

 m.sabouri@iausr.ac.ir

 f.zamani@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی مدیریت آموزشی

رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری زمین‎شناسی

نام آزمایشگاه:

نقشه برداری

فتوگرامتری

نام آزمایشگاه:

سیستم‎های اندازه گیری

تکنولوژی قالب

داخلی 2648

داخلی 2631

 

 

امیر قنبری

محمد فضائی

 En_ghanbari@iausr.ac.ir

Mo.fazaei@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک

رشته تحصیلی: کارشناسی‎ارشد مهندسی مخابرات شبکه‎های مخابراتی

نام آزمایشگاه:

الکترونیک صنعتی

مدار و مقدماتی برق

 

نام آزمایشگاه:

تحقیقات محاسباتی

میکرو-پالس

کنترل صنعتی

داخلی 2660

داخلی 2657

 

 

 

بهزاد کریمی

طاهره سلیمانی اصل

 B.karimi‎@iausr.ac.ir

 t.soleymani@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی برق کنترل فناوری کنترل ابزار دقیق

رشته تحصیلی: زیست

نام آزمایشگاه:

کنترل خطی

الکترونیک عمومی

نام آزمایشگاه:

تحقیقات مرکزی 1 و 2

داخلی -

داخلی 2659

 

 

علیرضا ممیزی

 a.mohammadi@iausr.ac.ir

مهرداد حنفی

 Mehrdadhanafi@iausr.ac.ir

 

رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق مخابرات

رشته تحصیلی: کارشناسی شیمی کاربردی

نام آزمایشگاه:

سیستم های دیجیتال

مایکروویو و آنتن

نام آزمایشگاه:

تحقیقات آزاد شهید احمدی روشن

داخلی 2632

داخلی 2658

 

 

 

 
آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۰۳۳