مجتمع آزمایشگاهی ابوریحان بیرونی

تعداد بازدید:۱۹۰۰

حسین چوبداری

صادق آدینه

 h.choobdari‎@iausr.ac.ir

S.adine@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی‎ ارشد مهندسی برق قدرت

رشته تحصیلی: کارشناسی‎ ارشدمدیریت برنامه‎ ریزی آموزشی

نام آزمایشگاه:

ماشین‎ های الکتریکی

مدیر داخلی ساختمان ابوریحان بیرونی

نام آزمایشگاه: کارگاه برق، مدار فرمان و بررسی سیستم ‎های قدرت

داخلی 2665

داخلی 2647

 

 

سمیه زرفشان

حمید خسروبیگی

 s.zarafshan‎@iausr.ac.ir

 h.khosrobeigi@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: مهندسی برق الکترونیک

رشته تحصیلی: مهندسی برق مخابرات

نام آزمایشگاه:

الکترونیک و مدارهای مخابراتی

نام آزمایشگاه:

الکترونیک و مدار الکترونیکی (کامپیوتر)

داخلی 2664

داخلی 2662

 

 

مجید صبوری

مهرداد حنفی

 m.sabouri@iausr.ac.ir

 Mehrdadhanafi@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی مدیریت آموزشی

رشته تحصیلی:  شیمی کاربردی

نام آزمایشگاه:

نقشه برداری و فتوگرامتری

داخلی 2648

نام آزمایشگاه:

تحقیقات آزاد شهید احمدی روشن

داخلی 2632

 

 

علیرضا ممیزی

محمد فضائی

a.mohammadi@iausr.ac.ir

Mo.fazaei@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: مهندسی برق مخابرات

رشته تحصیلی: کارشناسی‎ ارشد شبکه‎ های مخابراتی

نام آزمایشگاه:

سیستم های دیجیتال،مایکروویو و آنتن

الکترونیک صنعتی و مقدماتی برق

نام آزمایشگاه:

تحقیقات محاسباتی، میکرو-پالس

کنترل صنعتی

داخلی 2658

 

داخلی 2657

 

بهزاد کریمی

امیر قنبری

 B.karimi‎@iausr.ac.ir

 En_ghanbari‎@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: برق کنترل فناوری کنترل ابزار دقیق

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک

نام آزمایشگاه:

کنترل خطی و الکترونیک عمومی

نام آزمایشگاه:

الکترونیک صنعتی و مدار

داخلی 2659

داخلی 2660

 

 

 
آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۳۹۸