مجتمع کارگاهی

تعداد بازدید:۱۴۳۲

 

محمد علی حقانی

اسماعیل اکبری

 m.a.haghani‎@iausr.ac.ir

 a.akbari@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک خودرو

رشته تحصیلی: کارشناسیارشد

نام آزمایشگاه:

کارگاه نقص یابی و دستگاههای الکتریکی

سوخترسانی بنزینی و گازی و اتومکانیک

نام آزمایشگاه:

 ماشین ابزار و کارگاه تاسیسات

انتقال اتوماتیک و ریختهگری 

داخلی 2359

داخلی 2363

   
حجت کریمی حامد مومنی فراهانی (رحمه الله)
 

 Momenihamed69@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: الکتروتکنیک

نام آزمایشگاه: 

کارگاه جوشکاری، ورقکاری، سیم پیچی

داخلی:  2358

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد کشاورزی

نام آزمایشگاه:

شیمی صنعتی، آتلیه عکاسی

داخلی: 2355

   
سید سعید سمائی شهرام ضیایی نژاد

samaie.110@iausr.ac.ir

 Shahramziaee1343@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد 

نام آزمایشگاه:

کارگاه مولد و انتقال قدرت،‌ کارگاه شاسی و بدنه

داخلی: 2378

رشته تحصیلی: مهندسی جوش

نام آزمایشگاه:

شیشه گری

آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۳۹۹