مجتمع کارگاه های فنی و مهندسی

 

محمد علی حقانی

اسماعیل اکبری

 m.a.haghani‎@iausr.ac.ir

 a.akbari@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی مکانیک خودرو

رشته تحصیلی: کارشناسیارشد تاریخ جهان عمومی

نام آزمایشگاه:

کارگاه نقص یابی

دستگاههای الکتریکی

سوخترسانی بنزینی و گازی

اتومکانیک

نام آزمایشگاه:

 ماشین ابزار

کارگاه تاسیسات

انتقال اتوماتیک

ریختهگری 

داخلی 2359

داخلی 2363

   
حجت کریمی حامد مومنی فراهانی
 

 Momenihamed69@iausr.ac.ir

نام آزمایشگاه:

کارگاه نقص یابی

داخلی

نام آزمایشگاه:

کارگاه نقص یابی

شیمی صنعتی

داخل 

   
سید سعید سمائی شهرام ضیایی نژاد

samaie.110@iausr.ac.ir

 Shahramziaee1343@iausr.ac.ir

نام آزمایشگاه:

کارگاه نقص یابی

داخلی

نام آزمایشگاه:

شیشهگری

داخلی -

 
آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۶۲