سوله ها

شهرام ضیایی نژاد

 Shahramziaee1343@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: -

نام آزمایشگاه:

 سوله نساجی / شیشهگری

داخلی -

آخرین ویرایش۱۴ آبان ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۳۰