آزمایشگاه های تحقیقاتی

تعداد بازدید:۱۴۵۷

آزمایشگاه های تحقیقاتی شامل مجموعه های آزمایشگاهی به شرح زیر می باشند:

 شیمی

  • تحقیقات آزاد شهید احمدی روشن (مجتمع آزمایشگاهی ابوریحان بیرونی) کارشناس: مهندس مهرداد حنفی
  • تحقیقات مرکزی (مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی) کارشناس: مهندس مهدی آصف الدوله
  • تحقیقات شیمی (مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی) کارشناس: مهندس عیسی عرفانیان

کشاورزی

  • تحقیقات کشاورزی (مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی) کارشناس: دکتر سعید احمدی مجدآبادی
  • مزرعه آموزشی و تحقیقاتی. کارشناس: مهندس پرویز فرهادی

زیست

  • تحقیقات زیست فناوری (مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی) کارشناس: خانم فاطمه خسروی 

نساجی

  • تحقیقات نساجی و آزمایشگاه همکار استاندارد (مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی) کارشناس: مهندس خسرو خزایی 

برق، الکترونیک و مخابرات

  • تحقیقات برق، الکترونیک و مخابرات (مجتمع آزمایشگاهی ابوریحان بیرونی) کارشناس: مهندس علیرضا ممیزی

کامیپوتر (رایانه)

  • محاسبات مولکولی (مجتمع آزمایشگاهی ابوریحان بیرونی) کارشناس: مهندس محمدفضایی
آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۳۹۸