کارگاه ها و دوره های آموزشی

اداره آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار حضرت امام خمینی(ره) شهرری با بهره مندی از تجارب استادان برجسته و دراختیار داشتن فضاهای آزمایشگاهی مناسب آماده است تا نسبت به ارائه خدمات آموزشی به واحدهای آموزشی در قالب برگزاری کارگاه های فشرده تخصصی، کارگاه های بلند مدت و همچنین دوره های آموزشی در طول ترم تحصیلی اقدام نماید.

مدارس فنی و حرفه ای، آموزشگاه های فنی و حرفه ای، مدارس، دانشکده ها و دانشگاه های فاقد تجهیزات کافی و مطلوب می توانند از این خدمات بهره مند گردند .

 

نام دوره های در حال اجرا

ردیف

عنوان کارگاه

کد شناسه

مدت (ساعت)

تاریخ برگزاری

هزینه شرکت در کارگاه (ریال)

لینک

ثبت نام

کارشناسان آزمایشگاهها

سایر شرکتکنندگان

1

سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)

99912

16

15 و 16 بهمن ماه 1397

5/000/000

7/500/000

ثبت نام

2

استاندارسازی و ایمنی کار در آزمایشگاهها (2)

6020

16

17 و 18 بهمن ماه 1397

5/000/000

7/500/000

ثبت نام

3

مبانی، مستندسازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت آزمایشگاه مبتنی بر ISO/IEC17025-2005

99909

16

24 و 25 بهمن ماه 1397

5/000/000

7/500/000

ثبت نام

 

مسئول هماهنگی آقای دکتر سعید احمدی مجدآبادی. شماره تماس 55229326

شماره حساب جهت واریز هزینه ثبت نام  0110490300002 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ساها)

* برگزاری منوط به حد نصاب رسیدن دوره ها می باشد.

 

 

 

آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۰۶۹