کارگاه ها و دوره های آموزشی

تعداد بازدید:۳۷۶۳

اداره آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار حضرت امام خمینی(ره) شهرری با بهره مندی از تجارب استادان برجسته و دراختیار داشتن فضاهای آزمایشگاهی مناسب آماده است تا نسبت به ارائه خدمات آموزشی به واحدهای آموزشی در قالب برگزاری کارگاه های فشرده تخصصی، کارگاه های بلند مدت و همچنین دوره های آموزشی در طول ترم تحصیلی اقدام نماید.

مدارس فنی و حرفه ای، آموزشگاه های فنی و حرفه ای، مدارس، دانشکده ها و دانشگاه های فاقد تجهیزات کافی و مطلوب می توانند از این خدمات بهره مند گردند.

 

ردیف

عنوان کارگاه

کد شناسه

مدت (ساعت)

مشخصه

هزینه شرکت در کارگاه (ریال)

ثبت نام

کارشناسان آزمایشگاهها

سایر شرکتکنندگان

1

سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)

99912

16

99912

5/000/000

7/500/000

 

2

استاندارسازی و ایمنی کار در آزمایشگاهها (2)

6020

16

6020

5/000/000

7/500/000

 

3

مبانی، مستندسازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت آزمایشگاه مبتنی بر ISO/IEC17025-2005

99909

16

99909

5/000/000

7/500/000

 
 

مسئول هماهنگی آقای دکتر حیدر احمدی . شماره تماس 55229350

شماره حساب جهت واریز هزینه ثبت نام  0110490300002 به نام دانشگاه آزاد واحد شهرری (ساها)

 
 

 

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۹