کارگاه ها و دوره های آموزشی

تعداد بازدید:۲۵۰۷

اداره آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار حضرت امام خمینی(ره) شهرری با بهره مندی از تجارب استادان برجسته و دراختیار داشتن فضاهای آزمایشگاهی مناسب آماده است تا نسبت به ارائه خدمات آموزشی به واحدهای آموزشی در قالب برگزاری کارگاه های فشرده تخصصی، کارگاه های بلند مدت و همچنین دوره های آموزشی در طول ترم تحصیلی اقدام نماید.

مدارس فنی و حرفه ای، آموزشگاه های فنی و حرفه ای، مدارس، دانشکده ها و دانشگاه های فاقد تجهیزات کافی و مطلوب می توانند از این خدمات بهره مند گردند.

 

ردیف

عنوان کارگاه

کد شناسه

مدت (ساعت)

مشخصه

هزینه شرکت در کارگاه (ریال)

ثبت نام

کارشناسان آزمایشگاهها

سایر شرکتکنندگان

1

استاندارسازی و ایمنی کار در آزمایشگاهها (1)

6019

16

99912

1/600/000

1/600/000

 

2

استاندارسازی و ایمنی کار در آزمایشگاهها (2)

6020

16

6020

1/600/000 1/600/000  

3

استاندارسازی و ایمنی کار در آزمایشگاهها (3) 6021

16

99909

1/600/000 1/600/000  
 

رئیس اداره امور آزمایشگاه ها دکتر حیدر احمدی 55229350

مسئول هماهنگی آقای دکتر سعید احمدی مجدآبادی. شماره تماس 55229326

شماره حساب جهت واریز هزینه 0110490300002 بنام دانشگاه آزاد یادگار امام(ره) شهرری

 
 

 

آخرین ویرایش۲۴ بهمن ۱۳۹۸