کارگاه ها و دوره های آموزشی

تعداد بازدید:۲۵۹۹

اداره آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار حضرت امام خمینی(ره) شهرری با بهره مندی از تجارب استادان برجسته و دراختیار داشتن فضاهای آزمایشگاهی مناسب آماده است تا نسبت به ارائه خدمات آموزشی به واحدهای آموزشی در قالب برگزاری کارگاه های فشرده تخصصی، کارگاه های بلند مدت و همچنین دوره های آموزشی در طول ترم تحصیلی اقدام نماید.

مدارس فنی و حرفه ای، آموزشگاه های فنی و حرفه ای، مدارس، دانشکده ها و دانشگاه های فاقد تجهیزات کافی و مطلوب می توانند از این خدمات بهره مند گردند.

 

ردیف

عنوان کارگاه

کد شناسه

مدت (ساعت)

مشخصه

هزینه شرکت در کارگاه (ریال)

ثبت نام

کارشناسان آزمایشگاهها

سایر شرکتکنندگان

1

سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)

99912

16

99912

5/000/000

7/500/000

 

2

استاندارسازی و ایمنی کار در آزمایشگاهها (2)

6020

16

6020

5/000/000

7/500/000

 

3

مبانی، مستندسازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت آزمایشگاه مبتنی بر ISO/IEC17025-2005

99909

16

99909

5/000/000

7/500/000

 
 

مسئول هماهنگی آقای دکتر سعید احمدی مجدآبادی. شماره تماس 55229326

شماره حساب جهت واریز هزینه ثبت نام  0110490300002 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ساها)

 
 

 

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۳۹۸