مزرعه تحقیقاتی

پرویز فرهادی

رشته تحصیلی:

ایمیل سازمانی:

p.farhadi@iausr.ac.ir

محل کار:

مزرعه تحقیقاتی

تلفن -